Algemene Voorwaarden Schoute Advocaten

Opdrachtnemer

Opdrachtnemer is de besloten vennootschap mr. F.J. Schoute Praktijk B.V., hierna te noemen, “Schoute Advocaten”, statutair gevestigd te Amsterdam, kantoorhoudende te Amsterdam, aan de Barbara Strozzilaan 101-201, 1083 HN Amsterdam.

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden die door Schoute Advocaten (of haar bestuurders), dan wel haar werknemers of gecontracteerde derden ten behoeve van opdrachtgevers (hierna te noemen “de cliënt”) worden verricht.

Uitvoering van de opdracht

Schoute Advocaten draagt er zorg voor dat de uitvoering van de opdracht geschiedt conform de daaraan te stellen eisen van zorgvuldigheid en kwaliteit.

Klachtenregeling

Schoute Advocaten heeft een procedure voor de behandeling van klachten. Deze procedure houdt kort gezegd in dat eerst zal worden geprobeerd om in een gesprek tussen de cliënt en de behandelend advocaat, dat eventueel kan geschieden onder leiding van de klachtenfunctionaris (deze persoon is nooit de advocaat die uw zaak behandelt) het probleem op te lossen, met als doel om de vertrouwensrelatie te herstellen. Indien dit niet tot een oplossing leidt, wordt de klacht desgewenst in behandeling genomen door de klachtenfunctionaris, die de cliënt binnen vier weken na indiening van de klacht schriftelijk een reactie geeft. Wanneer de geboden oplossing naar het oordeel van de cliënt niet leidt tot een bevredigend resultaat, kan de cliënt desgewenst het geschil voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur. Nadere informatie over deze klachtprocedure kunt u aanvragen bij de advocaat die uw zaak behandelt, dan wel bij de klachtfunctionaris. U kunt uw klacht mondeling of schriftelijk bij Schoute Advocaten (klacht@schouteadvocaten.nl).

Inschakeling derden

Indien Schoute Advocaten bij de uitvoering van haar werkzaamheden gebruik maakt van de diensten van derden, is zij voor hun gedragingen niet aansprakelijk, onverminderd haar gehoudenheid om bij de keuze van deze derden de vereiste zorgvuldigheid in acht te nemen en om, indien dit redelijkerwijs mogelijk is, met de cliënt omtrent de inschakeling van derden te overleggen. Dit laatste geldt niet voor de inschakeling van derden zoals koeriers, deurwaarders, kadaster of kamer van koophandel.

Honorarium

Het door Schoute Advocaten in rekening te brengen honorarium wordt op uurbasis in rekening gebracht, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen en is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende opdracht.

Tenzij met de cliënt andere afspraken zijn gemaakt declareert Schoute Advocaten na afloop van ieder kwartaal de blijkens haar administratie nog niet gedeclareerde verrichtingen en gemaakte kosten conform de door haar gehanteerde tarieven, verhoogd met een vast percentage aan kantoorkosten, alsmede BTW.

Schoute Advocaten kan de aanvang/uitvoering van de werkzaamheden afhankelijk stellen van de betaling van een voorschot, verhoogd met BTW. Dit voorschot dient als depot ter nadere verrekening van hetgeen uiteindelijk door de cliënt aan Schoute Advocaten is verschuldigd. De hoogte van het door de cliënt te betalen voorschot wordt door Schoute Advocaten vastgesteld aan de hand van het te verwachten honorarium over het eerstvolgende kwartaal en de te verwachten kosten zoals griffiegelden, procureurs- en deurwaarderskosten, et cetera. Indien de omvang van de werkzaamheden, of de omvang van de te verwachten kosten daartoe aanleiding geven is Schoute Advocaten gerechtigd aanvullende voorschotten te verlangen.

Betalingstermijn

Declaraties dienen binnen de op de declaratie aangegeven termijn, doch niet later dan 30 dagen na factuurdatum, zonder korting of verrekening, in Euro op een van de door Schoute Advocaten aangewezen bankrekeningen te worden voldaan. Betalingen worden afgeboekt  op de oudste openstaande declaratie.

Betwisting van de declaratie

Indien naar het oordeel van de cliënt het door de advocaat in rekening gebrachte honorarium, of de in rekening gebrachte kosten niet juist zijn (is), dient de cliënt Schoute Advocaten daarvan zo spoedig mogelijk na ontvangst van de declaratie, doch uiterlijk binnen 14 werkdagen na dagtekening van de declaratie, schriftelijk en met reden omkleed in kennis te stellen.

Betalingsverzuim

Indien de declaratie niet binnen de betalingstermijn is voldaan, verkeert de cliënt van rechtswege in betalingsverzuim, zonder dat een aanmaning of ingebrekestelling is vereist.

In geval van betalingsverzuim is Schoute Advocaten – onverminderd haar recht op betaling – gerechtigd de verlening van verdere diensten op te schorten, dan wel te beëindigen. Tot zodanige opschorting of beëindiging gaat Schoute Advocaten niet over dan nadat de cliënt een redelijke termijn is vergund om de betalingsachterstand in te lossen en zich in geval van beëindiging van de opdracht te voorzien van bijstand door een andere advocaat.

Rente en incassokosten

In geval van betalingsverzuim heeft Schoute Advocaten met ingang van de vervaldatum tot aan de dag der algehele voldoening recht op een vertragingsrente over de opeisbare bedragen van 1% per maand of gedeelte van een maand.

Daarnaast heeft Schoute Advocaten recht op vergoeding van de gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten.

Onder de buitengerechtelijke kosten wordt verstaan de redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte, respectievelijk andere redelijke kosten die als vermogensschade in de zin van artikel 6:96 BW voor vergoeding in aanmerking komen.

Beperking aansprakelijkheid

In afwijking van het bepaalde in de artikelen 7:404, 7:409 en 7:422, lid 1, sub b BW worden alle werkzaamheden – ongeacht of de opdracht is verleend met het oog op een bepaalde persoon – verricht door Schoute Advocaten, en zijn haar vennoten niet persoonlijk c.q. hoofdelijk gebonden of aansprakelijk en eindigt de opdracht niet automatisch door hun dood, onder curatelestelling of faillissement.

Iedere aansprakelijkheid van Schoute Advocaten zal zijn beperkt tot het bedrag dat in voorkomend geval onder de dekking de door haar afgesloten verzekering tegen beroepsfouten wordt uitbetaald.

Toepasselijk recht en forumkeuze

De rechtsverhouding tussen Schoute Advocaten en de cliënt wordt beheerst door Nederlands recht. Alle geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam. In geval van een geschil is de Nederlandse tekst van deze algemene voorwaarden van toepassing. Deponering algemene voorwaarden.

Deze algemene voorwaarden zijn te raadplegen op www.schouteadvocaten.nl.

Amsterdam, versie 2016-01 (1 februari 2016)